A méhnyakrákos nők gyógyulásáért és a megelőzésért
Mályvavirág - Együtt a méhnyakrák ellen

Web áruházzal kapcsolatos adatkezelések

Web áruházzal kapcsolatos adatkezelések

A szolgáltatás igénybevétele

 1. A megrendelések leadása a www.malyvavirag.hu honlapon megjelenített internetes áruházban, kizárólag elektronikus úton lehetséges. Telefonon, faxon, e-mailen, levélben leadott rendeléseket a Mályvavirág alapítvány ( a továbbiakban: Szolgáltató), nem fogad el. A rendelésekkel kapcsolatos tájékoztatásokat a Szolgáltató szintén elektronikus úton küldi el a Vevők részére.

 2. A megrendelés regisztrációhoz kötött. A termék kiválasztása és kosárba tételét követően átvételi és fizetési mód választható. A Vevő ajánlatára, mellyel fizetési kötelezettség keletkezik, a megrendeléstől számított 48 órán belül visszaigazolást küldünk. A visszaigazolás minden estben tartalmazza a választott átvételi és fizetési módot, a rendelés számát és összegét, a termékmegnevezést és darabszámot, valamint a Vevő adatait. Amennyiben a visszaigazolás nem érkezik meg, a fogyasztó mentesül az ajánlati kötöttség alól. A rendelés leadása előtt a Vevőnek van lehetősége a regisztrációkor megadott adatok módosítására a módosult adatok felülírásával és rögzítésével. A szerződés nyelve magyar. A megrendelés interneten kötött, de nem aláírt szerződésnek minősül, melynek tartalma iktatásra, archiválásra kerül, és utólagosan hozzáférhető, visszakereshető. Az iktatási szám minden esetben a megrendelés azonosító száma.

A megrendelés megtekinthető belépés után a profil oldalon: http://malyvvirag.hu/user.

A malyvirag.hu oldalon az árak forintban értendők, az áfát és az egyszeri szállítás díját tartalmazzák. Amennyiben az első szállítás a megrendelő hibájából meghiúsul, a második szállítás díját a szolgáltató megrendelőnek kiszámlázza.

 1. A Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Vevő által megrendelt termékeket a megrendelésben rögzített határidőn belül leszállítsa. A teljesítés lehetetlenülése a szerződést megszünteti. A teljesítés lehetetlensége esetén a Szolgáltató Vevőt erről haladéktalanul tájékoztatja és az előre kifizetett ellenértéket a tájékoztatást követően, legkésőbb 14 napon belül, visszautalja. A visszautalással kapcsolatosan a Vevőt semmilyen többletköltség nem terheli. A Szolgáltató mindent megtesz a weboldalon található információk pontosságának fenntartásáért.

 2. A 45/2014. (II. 26.) Korm. sz. rendelet értelmében a Vásárló indokolás nélkül elállhat a vásárlástól a kézhezvételtől számított 14 napon belül. a vásárló elállási jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén elegendő az elállási nyilatkozatot a kézhezvételtől számított 14 napon belül elküldeni Szállító részére.

 3. A Vevő elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

 4. Kézhezvétel időpontja átvevőponti átvétel esetében a rendelés átvételének időpontja, házhoz szállítás esetében a futártól történő átvétel időpontja. Ezek átvevőponti blokk/számlával ill. a futártól kapott nyugtával bizonyíthatóak. Személyes átvételi mód nem zárja ki az elállási jog érvényesítését.

 5. Elállás esetén a terméket saját költségén küldje vissza Szolgáltató raktárába (2330 Dunaharaszti, Tavasz u.31-33.) és haladéktalanul, de legkésőbb a termék visszaérkezésétől számított 14 napon belül visszatérítjük a visszaküldött termék vételárát. Elállás esetén a vásárlót kizárólag a termék visszaküldésének költsége terheli. A termék vételárát és a szállítási költséget csak akkor áll módunkban visszafizetni, ha a Vevő kétséget kizárólag igazolja, hogy azokat a szándék bejelentésétől számított 14 napon belül visszaküldte.

 6. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal azonos módot alkalmazunk, kivéve, ha a Vevő más fizetési mód alkalmazásához kifejezett beleegyezését adta.

 7. Utánvéttel visszaküldött csomagok átvételére nincs lehetőségünk.

 8. A Vevő elállási jogát nem gyakorolhatja olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontás után nem küldhető vissza.

 9. A megrendelt termékek hibája esetén a Vevő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi . törvény rendelkezései alapján kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. Ennek során a Vevő kérheti a hibás termék kijavítását vagy kicserélést, kivéve, ha a kijavítás vagy kicserélés lehetetlen vagy a Szolgáltató számára aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vevő a kijavítást vagy kicserélést nem kérte illetve kérhette, arányos árleszállítást igényelhet, a terméket a Szolgáltató költségére kijavíthatja,illetve kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől, ha a kijavítást vagy kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, nem tudta elvégezni, vagy ha a kijavításhoz, kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Az érdekmúlás érdemi bizonyítása a Vevő kötelessége. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban viselnie kell, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot. A Vevő köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de legkésőbb a felfedezéstől számított 2 hónapon belül közölni. A szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl szavatossági igényét már nem érvényesítheti. A teljesítéstől számított 6 hónapon belül kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén, továbbá a számla, vagy annak másolata felmutatásán túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított 6 hónap leteltét követően azonban a Vevő köteles bizonyítani, hogy a hiba már a teljesítés időpontjában megvolt.

 10. KELLÉKSZAVATOSSÁG HELYETT A Vevő a forgalmazóval szemben termékszavatossági igényt is érvényesíthet. Ez esetben a Vevő kizárólag a hibás termék kicserélését (kijavítását) igényelheti. a termék hibáját ebben az esetben a Vevőnek kell bizonyítania. A termékszavatossági igény a forgalomba hozataltól számított 2 éven belül érvényesíthető. Kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető.

 11. a 151/2003. (IX.22.) Korm. sz. rendelet mellékletében meghatározott tartós fogyasztási cikkek esetén Vevő az átvételtől számított 1 éven belül jótállási igényt érvényesíthet a Szolgáltatóval szemben. A jótállásból fakadó jogok a ívevőt a kellékszavatosság és termékszavatosság útján érvényesíthető jogosultságaitól függetlenül megilletik.

 12. A Szolgáltató mindent megtesz azért, hogy az oldalain megjelenő adatok a lehető legpontosabbak legyenek. A nyilvánvalóan téves, rendszerhibából származó 0 vagy 1 Ft-os ár nem minősül ajánlattételre való felhívásnak. Kivételt képeznek ez alól az akciók keretében meghirdetett ajándéktermékek. A termékek mellett feltüntetett képek illusztrációk, mindenesetben a termékleírás tartalmazza a termék jellemzőit.

 13. Magyarországon a hatályos jogszabályok értelmében tilos 18 életévet be nem töltött személy részére szexuális tartalmú terméket értékesíteni. Amennyiben a vevő a regisztráció során megadta születési évét, úgy szexuális termék megrendelése esetén azt a Szolgáltató érvényes nyilatkozatnak tekinti a tekintetben, hogy jogosult-e a Vevő részére a megrendelt terméket értékesítésére. Ellenkező esetben a Vevőnek az adott termék megrendelésekor külön nyilatkozatot kell adnia életkorára vonatkozóan. A Vevő teljes körű szavatosságot vállal a regisztrációkor megadott felhasználói adatok valóságtartalmáért.

Adatvédelem, adatbiztonság

A regisztráció során megadott adatok biztonságos tárolása Szolgáltató feladata, amire különös gondot fordít. Az adatokhoz a Mályvavirág Alapítvány Kuratóriumának elnöke, bizonyos esetekben a Kuratórium tagja férhetnek hozzá, amennyiben feladatuk ellátásához (pl. nőgyógyászaink esetében) indokolt.

A regisztrációs űrlap kitöltését követően, még a regisztráció befejezése előtt a Vevők az adatkezelő adatvédelmi szabályzatát /tájékoztatóját és az Általános Szerződési Feltételeket (ÁSZF) aktív magatartással, jelöléssel elfogadják. Az elfogadás előtt lehetővé kell tenni az érintett számára, hogy megismerhesse ezek tartalmát, így elvárás, hogy e dokumentumok belinkelve megtalálhatóak legyenek.

A regisztráció során megadott adatokat a Szolgáltató a Vevő kérésére történő törlésig kezeli, kivéve azokat az adatokat, amelyek számlákra kerültek (név,cím)m mert a vonatkozó számviteli jogszabályi előírások alapján a könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot legalább 8 évig kell, olvasható formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni a Szolgáltatónak.

A megrendelést – függetlenül attól, hogy bejelentkezés után vagy bejelentkezés nélkül elérhető – önálló adatkezelésnek tekintjük, célja a termék/szolgáltatás megvásárlása, megigénylése.

Szolgáltató a Vevőt átirányítja a Mályvavirág Alapítvány OTP-nél vezetett számlájára, annak bankszámlaszámát megadva, erre kell a hivatkozási számot feltüntetve a befizetést eszközölni. Figyelemmel az adattakarékosság és a célhoz kötöttség elvére, az adatbiztonság kockázatára, nem gyűjtünk kártya adatokat a Vevőkről.

 

web_aruhazzal_kapcsolatos_adatkezelesek.pdf

Hírek

Meghívó Fejős Éva novellabemutató estjére

2019.06.10.

A Mályvavirág alapítvány meghívja Önt Fejős Éva: Citrom-vanília, ebben a sorrendben című novellabemutató estjére.

Vigyázz! Kész! Fűzz!

2018.12.14.

A Mályvavirág Alapítvány idén ősszel is országos programot hirdet a XIII. januári Európai Méhnyakrák Megelőzési Hétre (EMMH)

BRCA és petefészekrák a témája Fejős Éva új novellájának

2018.11.14.

A tizenharmadik villamos című novella a Mályvavirágok felkérésére készült. 

Libellus és Napló

Libellus és Napló

Szokták azt is mondani, hogy ez a “remény könyve”

Támogatás

Mályvavirág - Támogassa alapítványunkat a méhnyakrák ellen

Támogasd a munkánkat,
segíts, hogy segíthessünk!